Personuppgiftspolicy

1. Allmänt

Din integritet är viktig för oss på Eskilstuna Kulturbeslag AB och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. För att du som anställd/ kund/ leverantör/ användare ska känna dig trygg så beskriver denna personuppgiftspolicy hur Eskilstuna Kulturbeslag AB behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

I denna policy kallas Eskilstuna Kulturbeslag AB, Orgnr: 556394-9790 för EK och är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för anställd/ kund/ leverantör eller användaren.

EK ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på anställningsavtal, hemsidan, via telefon, epost, mässor eller på annat sätt.

2. Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy?

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som anställd/ kund/ leverantör eller användaren som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

3. Data som EK samlar in och hur den används.
EK agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall.

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att EK ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som anställd/ kund/ leverantör men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss.

EK agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas i tabellen Personuppgiftsbehandlingar längre ned på denna sida

Som personuppgiftsansvarig har EK ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa eller krävs för att vi skall kunna fullfölja våra skyldigheter och bevaka dina rättigheter.

4. Säkerhet

EK skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av EK:s system som hanterar personuppgifter. Anställda på EK samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa EK:s interna informationssäkerhetspolicy.

Personuppgifter som skickas in till EK utan att det efterfrågats kommer inte att sparas längre än en månad, undantaget gäller avtalsärenden.

5. Personuppgiftsbiträde till Eskilstuna Kulturbeslag AB

EK använder personuppgiftsbiträde till bokföring och lönebearbetning. EK förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga underbiträden samt att dessa underbiträden följa GDPR.

6. Överföring av information

EK och dess underbiträden sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige. Vi säljer inte vidare någon information till 3:e part..

7. Ändringar av denna personuppgiftspolicy

EK har rätt att när som helst ändra Personuppgiftspolicyn

Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på hemsidan.

8. Dina rättigheter

Som registrerad hos Eskilstuna Kulturbeslag AB har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. Vi har samlat dessa i tabellen Personuppgiftsbehandlingar. I tabellen syns bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid.
 • Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
 • Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:
  – Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
  – Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  – Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  – Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
 • Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och EK kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.
 • Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via telefon 016-12 11 30 eller via e-post info@kulturbeslag.se.

Personuppgiftshandlingar


Kundreskontra

Aktivitet: Leverera varan/tjänsten
Vad: Kontakt, adress och faktureringsuppgifter
Rättslig grund: Avtal, Rättslig förpliktelse
Lagring: 7 år


Besök på hemsidan

Aktivitet: Analys och uppföljning
Vad: Cookie, IP-adress
Rättslig grund: Intresseavvägning
Lagring: Så länge du har en affärsrelation med EK


Direkt marknadsföring

Aktivitet: Erbjuda varor/tjänster
Vad: Namn, adress, telefonnummer, e-post
Rättslig grund: Intresseavvägning
Lagring: 3 år efter avtalet upphört


Arbetssökande

Aktivitet: Utvärdera och välja rätt person att rekrytera
Vad: Namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post
Rättslig grund: Intresseavvägning + Samtycke
Lagring: Under rekryteringsprocessen + ytterligare 6 månader om du ger ditt samtycke


Anställda

Aktivitet: Lönebearbetning och säkerhet
Vad: Namn, adress,personnummer, telefonnummer, e-post, uppgifter nära anhörig
Rättslig grund: Avtal, Rättslig förpliktelse
Lagring: Under anställning + 5 år


Leverantörsreskontra

Aktivitet: Köpa vara/tjänst
Vad: Faktureringsuppgifter
Rättslig grund: Avtal, Rättslig förpliktelse
Lagring: 7 år


Leverantörsregister

Aktivitet: Kontakta leverantör vid köp/support
Vad: Namn, adress, telefonnummer, e-post
Rättslig grund: Avtal + intresseavvägning
Lagring: Avtalstiden + 3 år


Kontakt via telefon

Aktivitet: Underlag samt fullgörande för återkontakt, avtal
Vad: Namn, adress, telefonnummer, e-post, ljudinspelningar
Rättslig grund: Intresseavvägning
Lagring: 2 år


Kontakt via mail, sociala media

Aktivitet: Underlag samt fullgörande för återkontakt, avtal
Vad: Namn, adress, telefonnummer, e-post
Rättslig grund: Avtal + Intresseavvägning
Lagring: 5 år


Anmälan om allergier

Aktivitet: Säkerställa att man inte får i sig sådant man inte tål
Vad: Hälsouppgifter
Rättslig grund: Avtal + Skydd för grundläggande intresse
Lagring: Under avtalstiden + 30 dagar


Adressuttag för direktreklam

Aktivitet: Marknadsföring
Vad: Adressuppgifter
Rättslig grund: Intresseavvägning
Lagring: 30 dagar


Anmälan för nyhetsblad

Aktivitet: Kundblad, Kortnytt
Vad: e-postadress
Rättslig grund: Avtal, Samtycke
Lagring: Under avtalstid eller 30 dagar